دستگاه تقطیر خانگی

دستگاه تقطیر خانگی

با این روش فلزات سنگین و رسوبات یا سختی آب که از مواد غیرفرار هستند، از آب خارج می‌شوند ولی آلاینده های فرار آلی که نقطه جوش آنها کمتر از 100 درجه سانتی‌گراد باشد، حین فرایند وارد آب تقطیرشده می‌شوند و معمولا برای خارج‌کردن آنها از فیلتر کربن استفاده می‌شود. به‌علاوه، این روش به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. ضایعات ناشی از این فرایند لازم است کاملا علمی و اصولی معدوم شود تا به محیط زیست آسیبی نرسد. این دستگاه در 4 دهه گذشته خیلی معروف بوده ولی امروزه به علت اشکال هایی که گفته شد، کاربردی در منازل ندارد و بیشتر در صنایع و آزمایشگاه ها استفاده می شود.
در پایان، با توجه به ورود انواع مختلف فیلترهای تصفیه آب خانگی به‌طور مجزا یا متصل به یخچال در کشورمان و ارتباط مستقیم آنها با سلامت مصرف‌کننده و محیط ‌زیست، لازم است مسوولان برای حمایت از حقوق مصرف کننده، چگونگی جمع آوری و معدوم‌کردن ضایعات ناشی از این فیلترها و عدم تبعات زیست‌محیطی، نظارت و کنترل بیشتری در این رابطه اعمال و مبادرت به تدوین یا سامان دهی استانداردهای دقیق و تخصصی تر و کاملا اجباری برای این نوع فیلترها بورزند.

Home Distiller
In this way, heavy or hard water deposits that are non-volatile substances,.
Volatile organic contaminants out of the water, but boiling point less than 100 ° C, during the process, and usually to remove them from the water Tqtyrshdh carbon filter is used. In addition, this method requires a lot of time and energy.
Waste resulting from these procedures should be scientific and systematic destruction of the environment any harm. This machine is very popular in the past four decades, but today, due to a bug that was said,
No use in homes and in industry and laboratories used.
In the end, due to the arrival of different types of home water filters separately or attached to our refrigerator and direct communication with the consumer’s health and environment, it is necessary

Sngyn, metal filter water, filtered water distiller housework Kvaryvm, Astkhr, water filter, water filter, water filter housework Brtya, Ykhchal, water filter water filter, refrigerator water filter Samsvng, + Price

  • دستگاه تقطیر