آب یونیزه قلیایی در درمان سرطان

آب یونیزه قلیایی

سرطان تقسیم و تولید غیر طبیعی سلولهاست که می تواند در بدن گسترش یابد. حدود یک سوم مرگ و میرهای ناشی از سرطان از سرطان مرتبط با تغذیه ، بی تحرکی ، عدم مصرف مایعات ، اضافه وزن ، مصرف الکل و یک سوم دیگر را مربوط به استعمال  دخانیات و سیگار دانست.یکی از عوامل اصلی بوجود آمدن سرطان را رادیکال های آزاد می دانند به این علت که تنها عواملی  هستند که می توانند به DNA انسان حمله ور شده و باعث می شوند سلول بیمار گردد.آب یونیزه  پس از مرحله یونیزاسیون  خاصیت آنتی اکسیدان بسیار قوی دارد که می تواند از تخریب بی وقفه سلولها توسط رادیکال های آزاد جلوگیری کند.

Cancer cells can divide and produce abnormal spread in the body. About a third of all cancer deaths from cancer related to diet, inactivity, lack of fluid intake, overweight, alcohol consumption and smoking, and smoking is one of the other third. One of the main causes of cancer known as free radicals because the only factors that can attack the human DNA and cause cells to be patient. Ionized water ionization stage after a very strong antioxidant properties that can constantly damage by free radicals and prevent cell.

Water treatment, water treatment, household water treatment system ionized alkaline water, the water is ionized, alkaline ionized water, alkaline ionized water, light, ionized water is alkaline, ionized water or alkaline, ionized water is alkaline ionized water Chyst,, The non-stop destruction of cells, antioxidant capacity, harms ionized water, alkaline ionized water hazards.

  • اب یونیزه قلیایی چیست