سیستم های تصفیه ی برای آبهای سطحی استفاده می شوند

تصفیه برای آبهای سطحی

آبهای سطحی غالبا دارای تنوع بیشتری از آلاینده ها نسبت به آبهای زیر زمینی هستند و
به همین دلیل فرایند های تصفیه ممکن است برای این قبیل آبها پیچیده تر باشند. بیشتر آبهای سطحی دارای کدورتی  بیش از مقدار تعیین شده توسط استانداردهای آب آشامیدنی می باشند.


هر چند جریانهای آبی که با سرعت زیاد در حرکتند ممکن است دارای مواد بزرگتر به حالت معلق باشند.اما بیشتر جامدات در اندازه کلوئیدی بوده و برای جداسازی آنها استفاده از فرایندهای تصفیه مورد نیاز است.
سیستم های تصفیه که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

1-آشغالگیر

2-تصفیه شیمیایی مقدماتی

3-ته نشینی مقدماتی

4-هوادهی

5-انعقاد و لخته سازی

6-سختی گیری

7-فیلتراسیون

8-جذب سطحی

9-فلوئورزنی-فلوئورزدایی

10-تثبیت

11-گندزدایی

Surface waters often have a greater variety of pollutants to the groundwater and

That’s why the filtration process may be more complicated for such waters. Most surface water turbidity exceeded drinking water standards are set.
However, fast moving streams that may contain larger material to be suspended., But more solid in colloidal size and to separate them from treatment processes are required.
Treatment systems that are typically used include:

1 – Shghalgyr

2 – Chemical treatment of primary

3 – Preliminary sedimentation

4 – Foam

5 – coagulation, flocculation

6 – softening

7 – Filtration

8 – Adsorption

9 – Flvyvrzny – Flvyvrzdayy

10 – Consolidated

11 – Disinfection

Treatment systems for surface water are used

Branch Water Purifier groundwater, surface water, Shghalgyr, stabilization, adsorption, streams, softening, Flvyvrzny – Flvyvrzdayy, filtration, disinfection