موارد کاربرد اشعه ماوراء بنفش

فیلتر یو وی

1- ضدعفونی با اشعه ماوراء بنفش:

برخلاف اغلب ضدعفونی کننده‌ها، تشعشع اشعه ماوراء بنفش، میکروارگانیسمها را به وسیله اثر متقابل شیمیایی غیر فعال نمی‌کند بلکه آنها را به وسیله جذب نور توسط خودشان غیر فعال می نماید. اشعه مذکور ، مواد مولکولی ضروری برای عامل سلولی را تغییر می دهد. چون اشعه uv در دیواره سلولی میکروارگانیسمها نفوذ می‌کند، اسیدهای نوکلئیک و دیگر مواد سلولی حیاتی به وسیله آن تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

در نتیجه، سلولهایی که در معرض این اشعه قرار گرفته اند صدمه دیده و نابود می‌شوند. برای از بین بردن میکروارگانیسمهای کوچک مانند باکتریها و ویروسها مقداری اشعه UV لازم است اما برای از بین بردن و غیر فعال کردن پروتوزآ مانند ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم انرژی UV مورد نیاز، چندین برابر انرژی لازم برای غیر فعال کردن باکتریها و ویروسها خواهد بود. در نتیجه اشعه UV برای ضدعفونی کردن و یا برای آبهای زیرزمینی که در آنها ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم وجود ندارد موثر است.

2- کاهش کلرآمین/کلر

اشعه ماوراء بنفش بطور موثری می تواند کلرآمین و کلر موجود در آب را از بین برد. در فرایند کلرزدایی، هر دو تکنولوژی فیلتر کربن فعال و تزریق سدیم متا بی سولفات اشکالاتی وجود دارد. بستر کربن، محیط بسیار مناسبی برای رشد باکتریها است. توسط اشعه UV تغییری در طعم، بو و رنگ آب ایجاد نشده، علاوه بر آن باقیمانده کلر یا تولید محصول جانبی وجود نخواهد داشت.

3- از بین بردن ازن

ازن در فرایند اکسیداسیون مواد آلی و ضدعفونی سیستم لوله کشی بکار می رود ولی اغلب پس ماند ازن در سیستم باقی می ماند. در فرایند از بین بردن ازن، اشعه UV با طول موج nm 254 استفاده می شود.

4- کاهش Total Oxidizable Carbon) TOC)

سیستم UV در تهیه آب فوق تصفیه جهت کاهش مواد آلی بکار می رود. اشعه ماوراء بنفش با طول موج nm 185 در تولید رادیکال آزاد جهت اکسیداسیون مواد آلی به CO2 و H2O نسبت به طول موج nm 245 جهت ضدعفونی موثرتر است.

1. UV disinfection:

Unlike most disinfectants, UV radiation, micro-organisms by chemical interaction does not disable them by the absorption of light by the disabled themselves. These rays, molecular materials necessary for the cell to change. Since uv rays penetrate the cell walls of microorganisms, nucleic acids and other cellular material life is affected by it. As a result, cells that have been exposed to the radiation damaged and destroyed. Microorganisms such as bacteria and viruses to destroy the small amount of UV radiation is necessary to eliminate the protozoa such as Giardia and Cryptosporidium inactivation of UV energy requirements, several times the energy required to deactivate bacteria and viruses. As a result of UV light to disinfect or to groundwater where there is effective Giardia and Cryptosporidium.
2. reduce chloramines / Cl
UV chloramines and chlorine in water can be effectively eliminated. Dechlorination process, both active carbon filter technology and injection of sodium meta bi sulphate there are drawbacks. Carbon bed, a perfect environment for bacteria to grow. UV-change in taste, odor and color of the water is not created, in addition to residual chlorine or byproduct produced there.
3. eliminate ozone
Oxidation of organic matter and ozone disinfection process piping system used but often remain in the residual ozone. In the process of removing ozone, UV radiation with a wavelength nm 254 used.

4. Reduce Total Oxidizable Carbon) TOC)
UV system at the water treatment plant to reduce organic materials used. UV wavelength nm 185 in free radical production for the oxidation of organic matter to CO2 and H2O compared to the wavelength nm 245 is effective for disinfection.

Water and waste water treatment system of the second set, ceramic water purifier water treatment water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price Purifier water water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek