سیستم های تبادل یونی برای تولید آب

سیستم های تبادل یونی

سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می شدند.

در واقع این روش می تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شوند و می توانند در آرایش های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.

امروزه از این روش در خروجی آب تصفیه شده توسط RO به منظور تولید آب با EC<0.2 استفاده می شود.

Ion exchange systems for producing high purity water from other resins used

Resin acid cycle and play in the water treatment industry, which has been used in a much wider range.

In fact, this approach could require the industry to meet ultra-pure water
These resins are divided into two types: strong, weak, and can be placed in different arrangements
Produce ultra-pure water.

The output of this method to produce purified water by RO water with EC <0.2 is usedWater purification by RO, ion exchange systems Yvny, exchange systems for treating industrial water, water, water, water treatment devices designed high-performance purification purifier water, water, water, photo effects purifier purifier water, troubleshooting water Purifier

.