دستگاه های تک، دو و سه مرحله ای رو سینکی و زیر سینکی

دستگاه تصفیه آب زیرسینکی

HY – 1. 2. 3. Stages & WF
رو سینکی : با قابلیت نصب آسان بر روی سینک
دارای مراحل pp ،GAC، CTO،
دارای هوزینگ تک و دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پروپیلن (PP )
زیر سینکی: دارای شیر مجزا و Accessory کاملجهت نصب تو کار با فیلتر pp، GAC، CTO،دارای هوزینگ تک و دوبل اورینگ با هوزینگ اول شفاف جهت بازدید فیلتر پلی پروپیلن (PP)

One device, two and three and had a sink and under-sink
HY – 1. 2. 3. Stages & WF
The sink: with easy installation on the sink
With the pp, GAC, CTO,
It has single and double O-ring housing with the housing transparent filter to visit polypropylene (PP)
Under the sink: a separate valve and complete Accessory
You work with the filter for installation pp, GAC, CTO,
It has single and double O-ring housing with the housing transparent filter to visit polypropylene (PP)

Three-stage water purifier, water purifier Pyvrytk, water purifier Pyvrytk, tariffs water purifier, water treatment system Aqua Life Aqua Life water purifier, water treatment system Aqua Line, Aqua Life Water Purifier, Purifier Gorgan water, water purifier their Lan, water purifier, water purifier clean-wide, brashnikowii water purifier, water purifier Group innocent, water purifier greenhouse, materials, water purifier, household water purifier price list