مطلب تصفیه آب به روش سیستم تبادل یونی

سیستم تبادل یونی

تصفیه آب به روش سیستم تبادل یونی

فرایند تبادل یونی یکی از اشکال پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد. طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند. فرایند تبادل یونی فرایندی برگشت پذیر است که طی آن یون های خارجی موجود در آب جذب گروه های عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری (فاز جامد) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هرگونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد.

پس از اشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات بازیابی و شستشوی شیمیایی قرار گرفته و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تصفیه آب PURI WATER, دستگاه تصفیه آب آکواتک, دستگاه تصفیه آب پیوریتک

از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب با خلوص بالاتر استفاده می شود که به طور جداگانه در ذیل اشاره می گردد.

الف) سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب مورد نیاز صنعت به لحاظ استاندارد با آب مورد نیاز شرب بسیار متفاوت می‌‌باشد.

نکته‌‌ای که در آب مورد نیاز اکثر صنایع حائز اهمیت می‌‌باشد، حذف املاحی است که می توانند در صورت فراهم آمدن شرایط رسوب نمایند.

یکی از بیشترین مصارف آب در صنعت تولید بخار می‌‌باشد که در صورت وجود عوامل رسوب کننده در آب می‌‌توانند باعث کاهش عمر این تاسیسات گردند.

این عوامل رسوب کننده بیشتر با عنوان سختی شناخته می‌‌شوند. در تعریف علمی کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.

در این میان سیستم های تبادل کننده یونی خاصی برای این منظور تولید شده اند که به رزین های پایه سدیمی معروفند.

در واقع این رزین ها، سختی آب مانند یون های کلسیم، منیزیم و… را جذب کرده و به جای آن سدیم آزاد می نمایند.

توجه شود که در این روش جمع کل آنیون ها و کاتیون های آب ثابت می ماند و فقط نوع یون ها عوض می شوند. محدودیت این روش این است که برای TDS های بالای ۱۰۰۰جوابگو نمی باشند و باید از روش های دیگری استفاده شود. احیاء این سختی گیرها به وسیله محلول آب و نمک می باشد.

ستون تبادل یونی,
سیستم تبادل یونی,
روش تبادل یونی,
روش تبادل یونی چیست,

ب)سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می شدند.

در واقع این روش می تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شوند و می توانند در آرایش های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.

امروزه از این روش در خروجی آب تصفیه شده توسط RO به منظور تولید آب با EC<0.2 استفاده می شود.

Ion exchange process is a form of adsorption phenomena, where the liquid phase is in contact with the solid phase adsorbent. The call attracted some of the components present in the solid phase and the liquid phases are separated. The ion exchange process is reversible process in which foreign ions in the water absorption of the functional groups on the polymer network (solid phase) are thus produced water free of ionic impurities.

After saturation of the functional groups, the system recovery and chemical cleaning and re-used.

A) ion exchange systems, water softener as the industry standard in drinking water are very different.

Industry is the most important thing in the water, remove minerals which may be provided in the form of the deposition conditions.

Most of these deposits are known as hard. The scientific definition of cations with all the electrical capacity of a hard to say.

 So just remove the hard water in most industries consider that it costs to remove the ions is much lower than water.

The specific ion exchange systems have been developed for this purpose that the sodium-based resins are known.

In fact, these resins, water hardness ions such as calcium, magnesium and sodium absorbs and releases them instead.

Note that in this way the total anions and cations water remains constant and only the ions are changed. A limitation of this method is to provide high TDS are 1000Jvabgv and other methods must be used. By restoring the water softeners and salt.

B) systems for the production of high purity ion exchange resins used in other

 Resin acid cycle and play in the water treatment industry, which has been used in a much wider range.

In fact, this method can meet the needs of industries Ultrapure water in the resin can be divided into two types: strong and weak

And can be placed in different arrangements and produce ultra-pure water.

The output of this method by the RO water to produce water with EC <0.2 are used.

Rtk Water Purifier, Water Purifier Relax, Ionized Alkaline Water Purifier Pyvrytk water, ionized water is alkaline, ionized water is alkaline, installing domestic desalination, water purification system under the sink, Sunitha Water Purifier, Water Purifier Japanese transgenic water treatment device, installation manual desalination, fire water storage tanks, water storage tanks agriculture, cold water storage tank

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *