اولترا فیلتراسیون (UF)

تراوش از فیلتری که قادر است ذرات بسیار بالا ریز را از خود عبور دهد را فراپالایش یا اولترا فیلتراسیون می نامند.

فراپالایش با بهره گیری از غشاها انجام می شود و از این نوع غشا برای جدا سازی ماکرومولکول هایی با اندازه 20 تا 1000 انگستروم استفاده می شود. ادامه خواندن “اولترا فیلتراسیون (UF)”

منابع شوری آب

آب زیرزمینی همراه به مقدار کم یا زیاد حاوی نمک های محلول است. انواع و غلظت این نمکها به سنگها و موادی که آب زیرزمینی با آنها در تماس است ، سرعت حرکت آب ، مسافتی که طی کرده و به منشاء آن بستگی دارد.

ادامه خواندن “منابع شوری آب”

  • شرکت تصفیه آب آریا