کارایی دستگاه فیلتر شنی عبارت اند از :

الف: تصفیه آب رودخانه‌هایی که کدورت زیادی دارند پس از واحدهای انعقاد، لخته کردن و ته نشینی برای بدست آوردن آب شرب، بهداشتی و صنعتی

ب:برای تصفیه آب استخر جهت ممانعت از اینکه آب کدر شود و شفاف سازی آن

ج: تصفیه پایانی فاضلابهای صنعتی و انسانی

د: تصفیه آب برج خنک کن از مواد اویزان نفوذی از هوا به آب، مثل گرد و خاک ادامه خواندن “کارایی دستگاه فیلتر شنی عبارت اند از :”