استفاده از کربن فعال در تصفیه آب آشامیدنی

فیلتر کربن در تصفیه آب

کربن فعال با تولید زغال از زغال سنگ ،چوب گردو، نارگیل یا پوست گردو و یا استخوان حیوانات با حرارت دادن آنها در خلاء تا حدود ۹۰۰ درجه سانتیگراد درست میشود . سپس با قرار دادن مواد زغال شده در معرض یک گاز اکسید کننده در درجه حرارت بالا فعال می‌گردند. گاز یک ساختمان مشبک در زغال ایجاد میکند، به دنبال آن یک سطح داخلی بزرگی در داخل زغال ایجاد می‌شود . مساحت سطح جذب ماده در حدود ۱،۰۰۰،۰۰۰مترمربع در کیلو گرم برآورد می‌شود .

کربن فعال برای گرفتن مواد آلی فرار رنگ بو و تیرگی پساب به کار میرود . صافیهای کربنی در بارهای کم مواد آلی بسیار موءثر عمل می‌کنند .
غلظتهای بالاتر از ۲۰ ppm مواد جامد معلق بر روی ذرات کربن تشکیل رسوب داده و سبب مسدود شدن، کوتاه شدن مسیر، افت انرژی زیاد و کاسته شدن ظرفیت جذب سطحی کربن خواهد شد .
وقتی که ظرفیت جذب سطحی کربن کامل شد یک صافی دانه ای ساده خواهیم داشت صافی‌های کربن اغلب در کنار صافیهای زیستی ، به عنوان یک مرحله پالایش جهت حذف مواد آلی غیرقابل تجزیه زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند . این صافیها برای حذف بعضی عناصر شیمیایی اصلی موثر در فیزیولوژی ترکیبات درمانی به کار می‌روند .
بعد از فعال شدن ، مواد کربنی را می‌توان در اندازه‌های مختلف، با ظرفیتهای جذب سطحی متفاوت آماده کرد . دو اندازه بسیار متداول کربن اکتیو پودر شده (PAC) و کربن اکتیو دانه ای (GAC) هستند PAC کربن کاملا آسیاب شده و نرم می‌باشد که دارای قطر کمتر از الک نمره ۲۰۰ می‌باشدو GAC دارای قطر بالای ۰٫۱ میلی متر بوده PAC به جز تجارت اکواریوم درارتباط صنعت آبزی پروری کار جالب توجهی نکرده است. به علت بزرگ بودن سطح این نوع صافیها جذب سطحی بسیار سریع بوده ، ولی بسیار گران قیمت هستند . کربن فعال نوع GAC در تصفیه پساب مورد استفاده قرار می‌گیرد .
بعلت هزینه زیاد ،کربن اکتیو معمولا در تولید ماهیهای خوراکی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد ، ولی در مورد تولید ماهی‌های زینتی در اکواریومهای عمومی‌که شفافیت آب و روئیت ماهیان مد نظر است و همچنین در تولید ماهیهای کمیاب یا گونه‌های با ارزش کاربرد دارند .

Activated carbon coal production from coal, wood, walnut, coconut or walnut or animal bones by heating them to 900 ° C in a vacuum is created. Then put the charred material to an oxidizing gas at high temperature are active. Gas in coal creates a lattice structure, followed by a large internal surface is generated within the coal. About 1,000,000 square meters of surface area per kg is estimated intake.

Activated carbon for odor and dark color volatile organic food waste is used. Carbon filters are very effective at low loads of organic matter act.
Concentrations higher than 20 ppm suspended solids are deposited on carbon particles and clog up, shorten the path, loss of energy and carbon adsorption capacity will be reduced.
When the carbon adsorption capacity is completed, we will have a smooth grain simple carbon filters often with biological filters, as a refinement step for the removal of non-biodegradable organic substances are used. The filters for the removal of some main chemical elements of therapeutic compounds used in physiology.
After activation, the carbon material can be in different sizes, with different adsorption capacities provided. Two sizes common powdered activated carbon (PAC) and granular activated carbon (GAC) are completely milled carbon PAC and soft sieve with a diameter of less than 200 Mybashdv GAC has a diameter of 0. 1 mm in PAC except interesting aquarium trade is not related to the aquaculture industry. The great cause of this kind of filter surface adsorption is very fast, but they are very expensive. Activated carbon is used in waste water treatment of GAC.
Due to high costs, usually activated carbon used in the production of edible fish are not, but the production of ornamental fish in aquaria and seen Mvmykh transparency and also in the production of fish species is considered rare or valuable species are used.

Aqua water purification, membrane filter, carbon filter, water purification, water purification Nano, the first water treatment, water purification Falls, semi-industrial water treatment, water purification, water Saif, brashnikowii water treatment, water purification Yazd, water treatment What does it mean? , Fresh water preparation

  • استفاده از فیلتر اکتیو کربنی در دستگاه تصفیه اب آشامیدنی