دستگاه های تصفیه و ضدعفونی (ULTRA VIOLET)

دستگاه های تصفیه آب زیر سینکی

این دستگاه ها در مدل های یک، دو و سه مرحله ای قابلیت تصفیه و ضدعفونی آب را توسط تکنولوژی نوین تابش پرتو فرابنفش UV دارا می باشند که در این روش کلیه ذرات معلق، رنگ، طعم، بو، مواد آلی ارگانیک، کلر، سختی و سموم کشاورزی توسط فیلترهای رسوب گیر، کربن

فعال و دو سختی گیر حذف و به واسطه تابش نور ماوراء بنفش به اندازه 50000 میکرو وات انرژی در ثانیه به متر مربع روی زنجیره DNA میکرو ارگانیسم ها مانع تکثیر و رشد میکروب ها، ویروس ها و باکتری ها شده و در نتیجه با روشی کاملا فیزیکی آبی گوارا، شفاف و عاری از هرگونه آلودگی خواهید داشت.

Filtration and disinfection system (ULTRA VIOLET):

These are the models of one, two and three-stage filtration and disinfection capabilities of UV ultraviolet water through new technologies have on the way, all suspended particles, color, taste, odor, organic, organics, chlorine hardness pesticides and sediment trapped by the filters, activated carbon and ultraviolet radiation due to the softening and removal of as much as 50,000 micro watts per square meter per second to prevent the proliferation of micro-organisms on the DNA strand and the growth of microbes the viruses and bacteria of fresh water, resulting in a purely physical manner, transparent and free from any contamination will be.

  • دستگاه تصفیه آب violet