دستگاه های تصفیه آب چند مرحله ای

دستگاه تصفیه آب چند مرحله ای

دستگاه های 4 ، 5 و 6 مرحله ای تصفیه آب آشامیدنی طی مراحل مختلف کلیه ذرات معلق در آب ، رنگ ، طعم، بو، مواد عالی، مواد ارگانیک، سموم کشاورزی، شوینده ها و سختی آب را از آب حذف کرده و سپس توسط پمپ، آب را با فشار بالا از یک غشاء نیمه تراوا (فیلتر ممبران ) عبور داده و کلیه املاح نمکی موجود در آب را بر اساس قانون فشار اسمزی که در طبیعت وجود دارد حذف و آب شور را به آبی کاملا شیرین ، گوارا و شفاف تبدیل میکند.

Devices 4, 5 and 6 stage of drinking water treatment process all suspended particles in water, color, taste, odor, excellent materials, organic materials, pesticides, detergents and water hardness of the water removed and then pump water under high pressure through a semi-permeable membrane (membrane filter) and passed all salt minerals in the water, according to the osmotic pressure that exists in nature and salt water to remove the water completely fresh, tasty and makes clear .

Aqua Clean water purifier, water purifier Kvajvy, resin, membrane filter, water purifier loss, loss of household water purifier, water purifier losses, the design of household water purifier, water purifier plan, how to build a water treatment system, The operation of water-purification equipment, household water purification device workmanship, how to build a water treatment system, install water purifier, household water purifier installation, troubleshooting household water purifier

  • ضررهای اب تصفیه کن های خانگی