فعالیت عمده شرکت

صنایع تصفیه آب و فاضلاب

 

 • طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و ارائه روش های بهره برداری سیستم های اسمز معکوس (RO) ، اولترافیلتر و نانوفیلتر به منظور:
 • شیرین کردن آب دریا و تولید آب آشامیدنی
 • تأمین آب بدون یون جهت فرآیندهای صنعتی، بویلرها،نیروگاه ها و صنایع مختلف دیگر
 • تصفیه پساب های صنایع آبکاری استخراج و تلغیظ کانیها
 • استفاده در فرآیند صنایع غذایی، لبنی، دارویی و الکترونیک

برخی از پروژه های انجام شده و در دست اجرای شرکت:

تأمین آب بدون یون سالن رنگ شرکت سایپا

 • تأمین آب جبرانی بویلرهای واحد بیو تکنولوژی طرح توسعه نیشکر
 • تأمین آب صنعتی و بهداشتی سالن تولید کارخانه بلورنوری تازه
 • تأمین آب صنعتی و بهداشتی نیروگاه گازی کرمان
 • تأمین آب صنعتی و بهداشتی منطقه بکتاش ترکمنستان
 • تأمین آب صنعتی تصفیه خانه آب صنعتی پتروشیمی مارون
 • تصفیه خانه آب منطقه دار خوئین

Design, manufacture, installation and operation methods of reverse osmosis systems (RO), and nano Avltrafyltr to:

Desalination of sea water to produce drinking water.
No ion supply to industrial processes, boilers, power plants and other industries
Electroplating industrial wastewater treatment, mining and minerals Tlghyz
The process used in the food, dairy, pharmaceutical and electronics
Some of the projects have been completed and the implementation of the company:

Water supply paint without ion SAIPA
Boiler makeup water supply of sugarcane biotechnology development plan
Industrial water supply and sanitary production factory hall New Blvrnvry
Industrial water supply and sanitary Gas Power Plant in Kerman
Industrial water supply and sanitation in Turkmenistan Bektas
Marun Petrochemical industrial water supply, industrial water treatment plant
Water treatment plant in the region of Kho’ini